DEPARTAMENTUL FILOSOFIE ȘI ANTROPOLOGIE

 

Video


Log in

   sau    Inregistrare

 
APROBAT
Ministerul Educaţiei al
Republicii Moldova
 
Leonid Bujor, Ministru
 
„ ____”_____________ 2010
 
 
  
 
Cadrul naţional al calificărilor
 
Domeniul
 
221  Filosofie
 
 
Chişinău 2010
 
 
 
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova
 
 
 
 
Cadrul naţional al calificărilor
 
Domeniul
 
221 Filosofie
 
 
 
 
 
 Elaborat în baza ordinului Ministerului Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova nr.369 din 19.10.2006
Examinat şi aprobat la şedinţa Senatului Universităţii de Stat din Moldova din....... (proces verbal nr.....)
 
 
Gheorghe CIOCANU
Preşedinte al Senatului USM,
Doctor habilitat, profesor universitar
 
 

 1. Prezentarea  domeniului  de formare profesională /specialitate
 
 1. Descriere generală a domeniului
 
Este bine cunoscut faptul că pilonul tuturor ştiinţelor este filosofia ca facultate superioară a spiritului. Orice societate poate fi caracterizată prin filosofia promovată de ea precum şi de starea învăţământului filosofic. În acest sens este clară necesitatea unei educaţii filosofice care ar ajuta la formarea unei concepţii adecvate despre lume. Menirea filosofiei este de a ghida tânărul specialist printre numeroasele probleme, inclusiv şi cele practice. Astfel, o atenţie deosebită este acordată aprofundării cunoştinţelor în domeniile metodelor şi tehnicilor cercetării sociale, sensibilizării abilităţilor de comunicare profesională, dezvoltării aptitudinilor profesionale, valorificării competenţelor şi aplicarea lor în activitatea profesională. De rând cu celelalte menţionate, misiunea pregătirii specialiştilor în domeniul filosofiei este şi pregătirea cadrelor didactice capabile să efecueze munca didactică la toate formele şi nivelurile de învăţământ din instituţiile preuniversitare şi învăţământ superior, precum şi pregătirea specialiştilor pentru instituţiile academice prin intermediul învăţământului doctoral şi postdoctoral. Programul de formare profesională este fundamentat pe baza unui plan de învăţământ, care cuprinde următoarele trasee:  a) Module care asigură o pregătire generală în domeniile sociologie, istoria culturii şi civilizaţiei, politologie, psihologie şi care sunt menite să formeze competenţe sistemice, aplicabile atât domeniului cât şi vieţii sociale ale absolventului; b) Module care asigură pregătirea teoretică de specialitate, poziţionate în anii I şi II care au ca obiectiv formarea competenţelor specifice domeniului; c) Module cu caracter practic-operaţional şi de aplicabilitate curentă, distribuite în anii II şi III care vin să formeze competenţe ce ţin de aplicarea cunoştinţelor obţinute.  
Planul de învăţământ elaborat pentru ciclul I Licenţă cuprinde toate disciplinele minimale prevăzute pentru această specialitate, precum şi alte discipline menite să completeze pregătirea generală sau de specialitate a viitorilor specialişti în Filosofie. Studenţii sunt organizaţi astfel încât pregătirea teoretică şi practică să fie cât mai eficientă şi legată de cerinţele pieţei muncii. Obţinerea competenţelor este concepută prin două modalităţi: una obligatorie, care vine să asigure pregătirea teoretică de specialitate şi alta practică, opţională determinată de libera alegere a studenţilor în funcţie de interesele specifice. Potenţialul didactico-ştiinţific al instituţiei prevăzut pentru a acoperi cursurile permite să asigure pregătirea specialiştilor în domeniul Filosofiei.
 
1.2. Caracteristici-cheie:
 

Nivelul Licenţă (ciclul I) Masterat (Ciclul II) Doctorat (Ciclul III)
Durata studiilor 3 ani (la învăţământ cu frecvenţă redusă  - 4 ani) 2 ani 3 ani (4 ani la învăţământ cu frecvenţă redusă)
Credite de studiu ECTS 180 credite 120 credite nu se aplică
Forma de organizare învăţământ de zi,
învăţământ cu frecvenţă redusă
învăţământ de zi învăţământ de zi, învăţământ cu frecvenţă redusă
Condiţii de acces diploma de BAC, (eventual atestatul de şcoală medie de cultură generală), diploma de colegiu, diploma de studii superioare; diploma de licenţă diploma de licenţă /diploma de masterat
Precondiţii Realizarea finalităţilor învăţămîntului preuniversitar Achiziţionarea prerechizitului necesar pentru realizarea finalităţilor programului de masterat Deţinerea calificărilor oferite de masteratul academic de specialitate
Stagii de practică cu titlu obligatoriu cu titlu obligatoriu nu se realizează
Reguli de examinare şi evaluare Evaluarea  pe parcursul studiilor la ciclul I se realizează prin cîteva modalităţi:
 1. Evaluarea sumativă periodică (pe parcursul întregului an de studii, prin participarea la seminare, efectuarea lucrărilor de control, elaborarea proiectelor individuale la diferite discipline în scopul evaluării competen-ţelor specifice şi instrumentale sau interpersonale);
 2. evaluarea sumativă finală, menită să evalueze realizarea finalităţilor la fiecare nivel al ciclului;
 3. teza de an, conturată pe evaluarea compe-enţelor sistemice şi de cercetare;
 4. evaluarea stagiilor
de practică, menite să aprecieze nivelul de formare al competenţelor sistemice;
 Conceptul de evaluare este adecvat calificărilor prescrise la ciclul II, accentul punându-se pe examinarea competenţelor de cercetare, de  predicţie şi de lucru autonom şi creativ în domeniul filosofiei sistemice. Studenţii vor realiza un număr mai mare de lucrări individuale de cercetare, programat pentru  fiecare modul şi vor demonstra deţinerea competen-ţelor generale specifice pentru ciclul II. Atât lucrările individuale, cât şi stagiile de practică vor fi evaluate din perspectiva abilităţilor: de a formula ipoteze ştiinţifice, a determina metodologia de cercetare, a aplica metodele selectate, a analiza datele obţinute şi a extrage concluzii, în baza cărora se vor articula un set de recomandări.
 1. doctorandul susţine cîte un referat ştiinţific pe an, la tema abordată în faţa Seminarului ştiinţific,  la care trebuie să demonstreze deţinerea competenţelor specifice ciclului III
 
 1. doctorandul susţine pe parcursul studiilor 2 examene la specialitate (demonstrând competenţele specifice profesionale) şi 2 examene la limba străină aplicată domeniului Filosofie şi Informatică (pentru testarea competenţelor generale ale ciclului)
Modalitate de evaluare finală 1. Examen la disciplina fundamentală  Istoria filosofiei
2. Examen la disciplina de specializare Probleme fundamentale ale filosofiei
3. Susţinerea proiectului de licenţă, care trebuie să fie aplicat situaţiei din Republica Moldova.
susţinerea tezei de master susţinerea tezei de doctor
Certificare Diploma de licenţă diploma de master diploma de doctor
Titlu acordat Licenţiat în ştiinţe umanistice master în filosofie doctor în filosofie
Drepturi pentru absolvenţi
 • a aplica pentru programe de master;
 • a aplica pentru programe de master;
 • a aplica pentru programe de doctorat;
 • oportunităţi educaţionale (LLL);
 • angajare în cîmpul muncii;
 • realizarea postdoctoratului;
 • oportunităţi educaţionale (LLL)
 •  angajare în cîmpul muncii.
Organ responsabil pentru autorizarea  programelor Universitatea de Stat din Moldova
Ministerul Educaţiei
Senatul Universităţii de Stat din Moldova Comisia superioară de atestare

2. Titluri (calificări) şi ocupaţii

 
2.1 Descrierea calificării

Calificarea Titluri acordate/ componente specifice
Licenţă Licenţiat în ştiinţe umanistice. Titlul acordat în filosofie oferă un sistem de calificări conform cărora absolventul va deţine cunoştinţe profunde în domeniul filosofiei, dezvoltate prin intermediul cursurilor fundamentale(Istoria filosofiei,  Ştiinţele cogniţiei (Gnoseologie, Logica şi Istoria logicii, Teoria argumentării, Epistemologie, Retorică, Ştiinţa şi Morala),  Ontologie şi Metafizică, Filosofia şi Metodologia ştiinţei, Etica şi Filosofia Moralei, Filosofia culturii, Antropologie filosofică etc.). Cursurile speciale (dezvoltă componenta instrumentală. Specificul interdisciplinar şi social al domeniului presupune formarea implicită, printr-un cluster al cursurilor speciale şi generale, a competenţelor interpersonale de comunicare. La sfârşitul ciclului, competenţele sistemice sunt demonstrate prin susţinerea stagiului de practică de licenţă, a examenelor şi a tezei de licenţă, care va conţine o componentă aplicativă obligatorie
Masterat Master în filosofie. Competenţele titlului de master sunt dezvoltate, prin cursurile speciale, cu orientare verticală, în care studenţii îşi vor aprofunda cunoştinţele obţinute la Ciclul I şi a cursurilor cu orientare pe orizontală, interdisciplinare, menite să dezvolte competenţele sistemice specifice ciclului. Programul de master este orientat într-o dublă direcţie, în funcţie de tipul de masterat: spre dezvoltarea competenţelor de cercetare, pentru masterul academic şi competenţe instrumentale şi profesionale pentru masterul profesional(de specializare îngustă) şi din această cauză este programat spre realizarea a o serie de lucrări individuale, proiecte de cercetare şi de aplicare a cunoştinţelor pe domeniul de specializare.
Doctorat Doctor în filosofie. Cerinţa de bază  este susţinerea tezei de doctor în filosofie – o lucrare originală ce conţine o cercetare expusă în termeni comprehensibili.
 
2.2 Ocupaţii tipice pentru absolvenţii în domeniul dat (nomenclatorul profesiilor/clasificatorul ocupaţiilor)
Licenţa (ciclul I)

Domeniile de specializare Categorii/grupuri de profesii pe domenii de activitate economică (în conformitate cu Clasificatorul ocupaţiilor în vigoare în Republica Moldova) Lista profesiilor conform specializării
Filosofie
 • specialişti în ştiinţe economice, sociale şi umanistice;
 • specialişti în activităţi comerciale şi cu probleme de personal;
 • specialişti în sfera învăţământului;
 • agenţi comerciali şi mijlocitori de afaceri;
 • personal în domeniul artelor, distracţiilor şi sportului;
 • filosof;
 • profesori în învăţămîntul secundar;
 • consilier etic;
 • specialist în activitatea socială;
 • scriitor, ziarist;
 • specialist serviciul personal;
 • agent reclamă publicitară;
 • consilier local;
 
Masterat (ciclul II)

Domeniile de specializare Categorii/grupuri de profesii pe domenii de activitate economică Lista profesiilor conform specializărilor
Filosofii contemporane
 
Consiliere filosofică
 • specialişti în ştiinţe economice, sociale şi umanistice;
 • specialişti în sfera învăţământului;
 • conducători ai autorităţilor publice;
 • conducători de unităţi socio-economice mari şi a compartimentelor lor structurale;
 • filosof;
 • asistent universitar;
 • cercetător în ştiinţele umanistice;
 • conducător de asociaţii, uniuni, federaţii, filiale şi organizaţii obşteşti;
 • conducător de organizaţii umanitare şi alte organizaţii similare;
 • consilier diplomatic;
 • consilier organizaţie politică;
 • consilier organizaţii comerciale;
 • consultant;
 • mediator dezbateri publice;
 • personal didactic în învăţământ;
 • jurnalist;
 
Doctorat (Ciclul III)
 

Domeniile de specializare Categorii/grupuri de profesii pe domenii de activitate economică Lista profesiilor conform specializărilor
Teoria şi Metodologia ştiinţei
 
Ontologie şi Gnoseologie
 
Istoria filosofiei
 
Filosofia ştiinţei şi tehnicii
 • conducători ai autorităţilor publice;
 • conducători de unităţi socio-economice mari şi a compartimentelor lor strcuturale;
 • specialişti în sfera învăţământului;
 • specialişti în ştiinţe economice, sociale şi umanistice;
 • filosof;
 • scriitor;
 • colaborator ştiinţific (în învăţământ);
 • conducător întreprindere mică;
 • conferenţiar universitar;
 • consilier  etic;
 
Rolul domeniului în alte programe de formare
            Prin specificul său interdisciplinar şi aplicaţiile asupra stării societăţilor contemporane domeniul Filosofie ar putea contribui la formarea competenţelor în majoritatea domeniilor sociale şi umanistice. Filosofia este singura capabilă să ofere tinerilor un suport valoric, tocmai prin posibilitatea de a abstractiza şi generaliza şi prin potenţialul creativ de care dispune. Atfel, spre exemplu, în domeniul Istoriei, accentul ar cădea pe ceea ce este Filosofia istoriei, în domeniul Dreptului  -  Logica şi Filosofia juridică, în domeniul Litere şi L.străine pe Filosofia limbajului, în domeniul Jurnalismului –  Logica şi Filosofie comunicării, în domeniul Ştiinţelor politice  - Logica şi Filosofia politică, etc. Spectrul de cercetări al filosofiei este mult mai vast în comparaţie cu alte discipline predate. Din această cauză, posibilitatea ajustării filosofiei în diferite direcţii este enormă.
 
 
 
 
 
 

 1. Finalităţi de studiu şi competenţe – descriptori de nivel pe cicluri
 
Licenţă
           

Ratingul în funcţie de importanţă
Competenţe  cheie - generice
1. Capacitatea de analiză şi sinteză a diverselor tipuri de filosofie şi filosofare
2. Capacitatea de a aplica cunoştinţele teoretice în domeniul în cercetarea ştiinţifică şi acţiunile practice
3. Abilitatea de autoinstruire
4. Cunoaşterea şi aplicarea a cel puţin o limbă străină în studiu şi cercetare
5. Aplicarea tehnologiilor informaţionale în cercetare
6. Utilizarea tehnicilor de management al informaţiei
7. Capacitatea de a lucra atât independent, cât şi în echipă, în funcţie de cerinţele de moment
8. Proiectarea activităţilor în baza principiilor şi metodologiilor însuşite
9. Cultivarea calităţilor retorice şi literare
10. Dezvoltarea abilităţilor decizionale
 
Ratingul
în funcţie de importanţă
Denumirea succintă a Competenţelor-cheie specifice
Descrierea competenţelor
la finalizarea ciclului I Filosofie studentul trebuie să:
Nivelul descriptorilor de la Dublin
1 Cunoaştere şi înţelegere
generalizeze cunoştinţele din ştiinţele socio-umane;
A
2 Cunoaştere şi înţelegere sintetizeze teoriile interdisciplinare A
3 Cunoaştere şi înţelegere cunoască teoriile şi istoria filosofiei A
4 Aplicarea gândirii critice şi ştiinţifice analizeze filosofică C
5 Aplicarea cunoştinţelor şi trecerea de la teorie la practică interpreteze teoriile filosofice contemporane; B
6 Aplicarea cunoştinţelor şi trecerea de la teorie la practică aplice metodologiile moderne de cercetare în domeniu; B
7 Cunoaştere şi înţelegere demonstreze  înţelegerea  filosofiei sociale, ca fiind o disciplină preocupată de cercetarea comparativă a societăţilor umane contemporane; A
8 Aplicarea cunoştinţelor şi trecerea de la teorie la practică aplice metode de analiză filosofice în activitatea profesională; B
9 Aplicarea cunoştinţelor şi trecerea de la teorie la practică evidenţieze diversitatea concepţiilor despre lume şi a modelelor de comportament în diferite culturi; B
10 Aplicarea cunoştinţelor şi trecerea de la teorie la practică recunoască contextul în care diverse organisme ale puterii acţionează asupra formelor sociale; B
11 Aplicarea cunoştinţelor şi trecerea de la teorie la practică cerceteze stilurile lingvisitce, formele nonlingvistice de comunicare, tipurile de putere şi tendinţele sociale; B
12 Aplicarea cunoştinţelor şi trecerea de la teorie la practică elaboreze proiecte de cercetare în domeniul filosofiei; B
13 Aplicarea cunoştinţelor şi trecerea de la teorie la practică aplice teoriile studiate asupra unui sistem social; B
14 Aplicarea cunoştinţelor şi trecerea de la teorie la practică evalueze corect o situaţie socială în baza cunoştinţelor obţinute; B
Aplicarea cunoştinţelor şi trecerea de la teorie la practică evalueze activitatea unei organizaţii B
15 A construi judecăţi informale analizeze şi evalueze procesele sociale contemporane C
16 Aplicarea cunoştinţelor şi trecerea de la teorie la practică demonstreze capacitatea să ia decizii la nivele operaţionale şi tactice; B
17 Aplicarea cunoştinţelor şi trecerea de la teorie la practică planifice o campanie de comunicare B
18 Abilităţi de comunicare demonstreze capacitatea de a adecva un mesaj concret grupului-ţintă; D
19 A învăţa să înveţi evalueze o situaţie etică E
20 Abilităţi de comunicare comunice informaţii despre filosofie şi problemele contemporane ale ei atât specialiştilor cât şi non-specialiştilor D
 
Notă: la analiza tabelului se poate observa, că specificul la Ciclul I constă în formarea competenţelor de tipA şi B, din matricea descriptorilor de la Dublin.
 
Masterat

Ratingul în funcţie de importanţă
Competenţe  cheie-generice
1. Cunoaşterea şi înţelegerea este fondată pe cunoştinţele obţinute la nivelul Licenţă în filosofie şi extinsă în dezvoltarea şi aplicarea ideilor în contextul cercetării
2. Competenţe de cercetare specifice domeniului
3. Abilităţi de autoinstruire în vederea realizării unui studiu original
4. Abilitatea de adaptare a realizărilor ştiinţifice din alte domenii la investigaţiile filosofice
5. Selectarea metodelor eficiente de luare a unei decizii profesionale
6. Utilizarea tehnologiilor contemporane în colaborarea profesională
7. Abilitatea de a lucra într-o echipă multidisciplinară de experţi în domeniul filosofiei
8. Deţine un standard de competenţe ce îi permite accesul la ciclul III
 
 
Ratingul
în funcţie de importanţă
Denumirea succintă a Competenţelor-cheie specifice
Descrierea competenţelor
la finalizarea ciclului II în Filosofie studentul trebuie să:
Nivelul descriptorilor de la Dublin
1 Abilităţi analitice şi predictive
argumenteze utilizarea unei anumite metodologii în studiul filosofic;
C
2 Abilităţi analitice şi predictive realizeze proiecte de cercetare ştiinţifică demonstrând un înalt grad de autonomie; C
3 Abilităţi analitice şi predictive interpreteze concepţiile filosofilor în vederea realizării lucrărilor proprii. C
4 Abilităţi analitice şi predictive stabilească priorităţile studiile interdisciplinare în cercetările ştiinţifice; C
5 Abilităţi de învăţare adapteze realizările ştiinţifice din alte domenii la investigaţiile filosofice; E
6 Abilităţi de învăţare selecteze metodele eficiente de luare a unei decizii profesionale; E
7 Abilităţi analitice şi predictive utilizeze modalităţi eficiente de formare a conştiinţei sociale; C
8 Abilităţi de comunicare influenţeze opinia publică în vederea obţinerii rezultatului scontat; D
9 Abilităţi de comunicare gestioneze un conflict intra- şi interorganizaţional; D
10 Abilităţi de comunicare construiască o imagine de succes a organizaţiilor, personalităţilor D
11 Abilităţi de învăţare perfecteze imaginea unei personalităţi, partid, organizaţii; E
12 Abilităţi analitice şi predictive estimeze cunoştinţele obţinute înainte de a le utiliza într-un scop anumit; C
13 Abilităţi analitice şi predictive abordeze sistemic societatea; C
14 Abilităţi de învăţare administreze proiecte sociale; E
15 Abilităţi analitice şi predictive identifice metodele adecvate obiectivelor cercetării; C
16 Abilităţi analitice şi predictive ia decizii la nivel organizaţional; C
17 Abilităţi analitice şi predictive gestioneze crizele de imagine a unei organizaţii, partid, personalităţi; C
18 Abilităţi de învăţare utilizeze tehnologiile contemporane în colaborarea profesională; E
 

 
 
 
 
 
 
3.1 Corelaţia „unitate de curs/finalităţi de studiu scontate” pentru Ciclul I Licenţă
 

Modulul/
Finalităţile de studiu
Codul Nr credite ECTS  
 
1
 
 
2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
10
 
 
11
 
 
12
 
 
13
 
 
14
 
 
15
 
 
16
 
 
17
 
 
18
 
 
19
 
 
20
 
 
 
 
21
 
 
 
 
22
 
 
23
 
 
Istoria filosofiei (toate perioadele istorice) F 20 + + + + + + +
Ştiinţele cogniţiei (Gnoseologie, Epistemologie, Filosofia ştiinţelor naturii, Strategii ale discursului filosofic, Retorica F 26 + + + + + + + + + + + +
Ontologie şi metafizică  (Ontologie generală şi socială, Metafizica, Metafizici contemporane), Filosofia culturii, Etica şi Filosofia moralei, Estetica, Etica socială (Bioetica). S 36 + + + + + + + + + + + +
Discipline socio-umane (Istoria culturii şi civilizaţiei, Sociologie), Filosofia integrării europene, Filosofia comunicării G, U 27 + + + + + + + +

Despre Antropologie

Contacte

Departamentul Filosofie si Antropologie
e-mail: usm_filozofie@yahoo.com
tel: +373 22 57 75 97


Director Departament Filosofie si Antropologie
Saharneanu Eudochia, dr. hab., prof. univ.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Copyright © 2011 Made by Erhan Vera. All Right Reserved