DEPARTAMENTUL FILOSOFIE ȘI ANTROPOLOGIE

 

Video


Log in

   sau    Inregistrare

  • Acasă
  • Domeniul- Antropologie

 
APROBAT
Ministerul Educaţiei
al Republicii Moldova
 
Leonid Bujor, Ministru
 
„ ____”_____________ 2010
 
  
 
Cadrul naţional al calificărilor
 
Domeniul
 
255Antropologie
 
 
Chişinău 2010
 
 
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova
 
 
 
 
Cadrul naţional al calificărilor
 
Domeniul

 255 Antropologie
 
 
 
 
 
Elaborat în baza ordinului Ministerului Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova nr.369 din 19.10.2006
Examinat şi aprobat la şedinţa Senatului Universităţii de Stat din Moldova din....... (proces verbal nr.....)
 
 
 
Gheorghe CIOCANU
Preşedinte al Senatului USM,
Doctor habilitat, profesor universitar
 
 
 

  1. Prezentarea  domeniului  de formare profesională /specialitate
 
  1. Descriere generală a domeniului
 
            Antropologia contemporană abordează studiul omului cu metode şi concepte proprii ştiinţelor naturii şi socioumanistice. Pregătirea în cadrul domeniului Antropologie este menită să asigure unicitatea unei ştiinţe, prin care omul este studiat din perspective multidisciplinare, generând o viziune teoretică şi praxiologică amplă asupra fiinţei umane. 
            Interesul pentru conceptul “antropologie socială/culturală” este deosebit din cauza multitudinii de grupuri rasiale, etnice, religioase, culturale, care au stiluri de viaţă diferite, dar trebuie să coexiste. Realitatea socială a Republicii Moldova demonstrează necesitatea specialiştilor calificaţi, capabili să realizeze o analiză comparată a culturilor de orice tip. Specificul domeniului de formare constă în aplicabilitatea teoriilor antropologiei la contextul socio-cultural al spaţiului autohton şi furnizarea pe piaţa muncii a specialiştilor de înaltă calificare în domeniul antropologiei contemporane. Antropologia, prin esenţa  ei, asigură apelul la cadrul interdisciplinar de pregătire. Programul de formare profesională este fundamentat pe baza unui plan de învăţământ, care cuprinde următoarele categorii de module: a) Module care asigură o pregătire generală în domeniile filosofe, sociologie, istorie, politologie, logică, psihologie şi care sunt menite să formeze competenţe sistemice, aplicabile atît domeniului cît şi vieţii sociale ale absolventului; b) Module care asigură pregătirea teoretică de specialitate, poziţionate în anii I şi II (Antropologie Psihologică, Antropologie Socială, Antropologie Economică, Antropologia sănătăţii, Antropologie rurală, Antropologie urbană, Antropologie religiei, Antropologie politică), care au ca obiectiv formarea competenţelor specifice domeniului; c) Module cu caracter practic-operaţional şi de aplicabilitate curentă, distribuite în anii II şi III (cu discipline: Comunicare interculturală, Creare de imagine, Semiotică gestuală,  Psihologie transculturală, Relaţii publice, Procese civilizaţionale contemporane, Minorităţi etnice şi naţionale) care vin să formeze competenţe  ce ţin de aplicare a cunoştinţelor obţinute.
Planul de învăţământ elaborat pentru ciclul I Licenţă cuprinde toate disciplinele minimale prevăzute pentru această specialitate, precum şi alte discipline menite să completeze pregătirea generală sau de specialitate a viitorilor specialişti în Antropologie. Studenţii sunt organizaţi astfel încât pregătirea teoretică şi practică să fie cât mai eficientă şi legată de cerinţele pieţei muncii. Obţinerea competenţelor este concepută prin două modalităţi: una obligatorie, care vine să asigure pregătirea teoretică de specialitate şi alta practică, opţională determinată de libera alegere a studenţilor în funcţie de interesele specifice. Potenţialul didactico-ştiinţific al instituţiei prevăzut pentru a acoperi cursurile permite în mare măsură să asigure pregătirea specialiştilor în domeniul Antropologiei. Totodată, în formarea specialiştililor în antropologie sunt implicaţi, prin intermediul colaborărilor antropologi din Canada, Belgia, Franţa, ceea ce permite coordonarea programelor educaţionale în domeniu din mai multe ţări şi universităţi.  
 
1.2. Caracteristici-cheie:
 

Nivelul Licenţă (ciclul I) Masterat (Ciclul II) Doctorat
 
Durata studiilor 3 ani 2 ani 3 ani (4 ani)
Credite de studiu ECTS 180 credite 120 credite Nu se aplică
Forma de organizare învăţămînt de zi, învăţămînt de zi învăţămînt de zi, învăţămînt cu frecvenţă redusă
Condiţii de acces diploma de BAC, (eventual atestatul de şcoală medie de cultură generală), diploma de colegiu, diploma de studii superioare; diploma de licenţă* diploma de licenţă** /diploma de masterat
Precondiţii Realizarea finalităţilor învăţămîntului preuniversitar Achiziţionarea prerechizitului  necesar pentru realizarea finalităţilor programului de masterat Deţinerea calificărilor oferite de masteratul academic de specialitate
Stagii de practică cu titlu obligatoriu
 
cu titlu obligatoriu nu se realizează
Reguli de examinare şi evaluare Evaluarea  pe parcursul studiilor la ciclul I se realizează prin cîteva modalităţi:
1.Evaluarea sumativă periodică(pe parcursul întregului an de studii, prin participarea la seminare, efectuarea lucrărilor de control, elaborarea proiectelor individuale la diferite discipline în scopul evaluării competenţelor specifice şi instrumentale sau interpersonale)
2. evaluarea sumativă finală, menită să evalueze realizarea finalităţilor la fiecare nivel al ciclului
3. teza de an, conturată pe evaluarea competenţelor sistemice şi de cercetare.
4.  evaluarea stagiilor de practică, menite să dezvolte competenţele sistemice
 
 Conceptul de evaluare este adecvat calificărilor prescrise la ciclul II, accentul punîndu-se pe examinarea competenţelor de cercetare, de  predicţie şi de lucru autonom şi creativ în domeniul antropologiei ramurale. Studenţii vor realiza un număr mai mare de lucrări individuale de cercetare, programat pentru  fiecare modul şi vor demonstra deţinerea competenţelor generale specifice pentru ciclul II. Atît lucrările individuale, cît şi stagiile de practică vor fi evaluate din perspectiva abilităţii de a formula ipoteze ştiinţifice, a determina metodologia de cercetare, a aplica metodele selectate, a analiza datele obţinute şi a extrage concluzii, în baza cărora se vor articula un set de recomandări.
 
1. doctorandul susţine cîte un referat ştiinţific pe an, la tema abordată în faţa Seminarului ştiinţific,  la care trebuie să demonstreze deţinerea competenţelor specifice ciclului III
2. doctorandul susţine pe parcursul studiilor 2 examene la specialitate (demonstrînd competenţele specifice profesionale) şi 2 examene la limba străină aplicată domeniului antropologie şi Informatică (pentru testarea competenţelor generale ale ciclului)
Modalitate de evaluare finală 1. Examen la disciplina fundamentală  Antropologia culturală şi istorică
2. Examen la disciplina de specializare Teoria şi metodologia antropologiei
3. Susţinerea tezei de licenţă, care trebuie să conţină obligatoriu un studiu practic al temei abordate
 
Susţinerea tezei de master Susţinerea tezei de doctor
Certificare Diploma de licenţă diploma de master diploma de doctor
Titlu acordat Licenţiat în ştiinţe umanistice Master în antropologie Doctor în antropologie
Drepturi pentru absolvenţi - a aplica pentru programe de master;
- oportunităţi; educaţionale (LLL).
- angajarea în cîmpul muncii
- a aplica pentru programe de master
- a aplica pentru programe de doctorat;
- oportunităţi educaţionale (LLL).
- angajarea în cîmpul muncii
-realizarea postdoctoratului;
- oportunităţi educaţionale (LLL).
Organ responsabil pentru autorizarea  programelor Universitatea de Stat din Moldova
Ministerul Educaţiei şi Tineretului
Senatul Universităţii de Stat din Moldova
 
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
  • * de clarificat cu licenţa acordată pînă în 2008;
  • ** de clarificat perioada.

2. Titluri (calificări) şi ocupaţii

 
2.1 Descrierea calificării
 

Ciclu Titluri acordate/ componente specifice
 
Licenţă Licenţiat în ştiinţe umanistice. Titlul acordat în antropologie oferă un sistem de calificări conform cărora absolventul va deţine cunoştinţe profunde în domeniul antropologiei, dezvoltate prin intermediul cursurilor fundamentale(Istoria culturii şi civilizaţiei, Antropologie socio-culturală, Antropologie psihologică, Antropologie structurală, etc.). Cursurile speciale (Metodologia cercetării, Etnoistorie, Antropologia conflictelor şi violenţei, comunicare interculturală, minorităţi etnice şi naţionale, etc) dezvoltă componenta instrumentală. Specificul interdisciplinar şi social al domeniului presupune formarea implicită, printr-un cluster al cursurilor speciale şi generale, a competenţelor interpersonale de comunicare. La sfîrşitul ciclului, competenţele sistemice sunt demonstrate prin susţinerea stagiului de practică , a examenelor şi a tezei de licenţă, care va conţine o componentă aplicativă obligatorie
Masterat Master în antropologie. Competenţele titlului de master sunt dezvoltate, prin cursurile speciale, cu orientare verticală, în care studenţii îşi vor aprofunda cunoştinţele obţinute la Ciclul I şi a cursurilor cu orientare pe orizontală, interdisciplinare, menite să dezvolte competenţele sistemice specifice ciclului. Accentul se pune pe antropologia ramurală, aplicată, în care studenţii se vor specializa. Programul de master este orientat într-o dublă direcţie, în funcţie de tipul de masterat: spre dezvoltarea competenţelor de cercetare, pentru masterul academic şi competenţe instrumentale şi profesionale pentru masterul profesional(de specializare îngustă) şi din această cauză este programat spre realizarea a o serie de lucrări individuale, proiecte de cercetare şi de aplicare a cunoştinţelor pe domeniul de specializare.
Doctorat Doctor în ştiinţe antropologie. Cerinţa de bază  este susţinerea tezei de doctor în antropologie – o lucrare originală ce conţine o cercetare expusă în termeni comprehensibili.
 
 
2.2 Ocupaţii tipice pentru absolvenţii în domeniul dat (nomenclatorul profesiilor/clasificatorul ocupaţiilor)
 

  • Licenţa (ciclul I)
 
Domeniile de specializare Categorii/grupuri de profesii pe domenii de activitate economică (în conformitate cu Clasificatorul ocupaţiilor în vigoare în Republica Moldova) Lista profesiilor conform specializării
Antropologie - specialişti în ştiinţe economice, sociale şi umanistice
- specialişti în activităţi comerciale şi cu probleme de personal
 -agenţi comerciali şi mijlocitori de afaceri
- personal în domeniul artelor, distracţiilor şi sportului
 antropolog
 specialist serviciul personal
 agent reclamă publicitară
 animator cultural
consilier local
consilier de imagine
consilier etic
 
 
  • Masterat (ciclul II)
 
Domeniile de specializare Categorii/grupuri de profesii pe domenii de activitate economică Lista profesiilor conform specializărilor
Antropologie aplicată
Antropologie instituţională
 
- specialişti în ştiinţe economice, sociale şi umanistice
- specialişti în sfera învăţămîntului
- conducători ai autorităţilor publice
- conducători de unităţi socio-economice mari şi a compartimentelor lor strcuturale
 
- antropolog
- asistent universitar
-cercetător în ştiinţele umanistice
- conducător de asociaţii, uniuni, federaţii, filiale şi organizaţii obşteşti
- conducător de organizaţii umanitare şi alte organizaţii similare
-consilier diplomatic
- consilier organizaţie politică
- consultant
- manager (în serviciile de informaţii şi reclamă)
 
 
  • Doctorat (ciclul III)
Domeniile de specializare Categorii/grupuri de profesii pe domenii de activitate economică Lista profesiilor conform specializărilor
Antropologie socială
Antropologie aplicată
- conducători ai autorităţilor publice
- conducători de unităţi socio-economice mari şi a compartimentelor lor strcuturale
- specialişti în sfera învăţămîntului
- specialişti în ştiinţe economice, sociale şi umanistice
 
-colaborator ştiinţific(în învăţămînt) -conducător întreprindere mică,
 -conferenţiar universitar
- consilier  de stat
 
 
2.3 Rolul domeniului în alte programe de formare
           
            Prin specificul său interdisciplinar şi aplicaţiile asupra stării societăţilor contemporane domeniul Antropologie ar putea contribui la formarea competenţelor în majoritatea domeniilor sociale şi umanistice. Spre exemplu, domeniile Ştiinţe Politice, Drept, Limbi moderne necesită un curs special de Antropologie socială şi Comunicare interculturală. Drept componentă umanistă, la domeniul Ştiinţe Sociale, cursul de Antropologie culturală ar contribui la formarea competenţelor de tip interpersonal, spre ex. aprecierea diversităţii şi a multiculturalităţii, abilitatea de a lucra în context internaţional şi intercultural sau înţelegerea culturilor şi a tradiţiilor altor culturi. Disciplina Comunicare interculturală, avînd statutul de disciplină generală va contribui la dezvoltarea unor competenţe sistemice la Domeniul Ştiinţe Economice sau Drept.  Specialitatea Jurnalism necesită cursuri de Antropologia comunicării sau Antropologia audio-vizualului, cu statut de disciplină specială pentru formarea unor  competenţe instrumentale şi interpersonale.
 
 
Licenţa

Ratingul în funcţie de importanţă
Competenţe  cheie - generice
1. Capacitatea de analiză şi sinteză a diverselor modele teoretice în antropologie
2. Capacitatea de a aplica cunoştinţele teoretice în domeniul în cercetarea ştiinţifică şi acţiunile practice
3. Abilitatea de autoinstruire
4. Cunoaşterea şi aplicarea a cel puţin o limbă străină în studiu şi cercetare
5. Aplicarea tehnologiilor informaţionale în cercetare
6. Utilizarea tehnicilor de management al informaţiei
7. Capacitatea de a lucra atât independent, cât şi în echipă, în funcţie de cerinţele de moment
8. Proiectarea activităţilor în baza principiilor şi metodologiilor însuşite
9. Dezvoltarea abilităţilor decizionale
 
Ratingul
în funcţie de importanţă
Denumirea succintă a Competenţelor-cheie specifice
Descrierea competenţelor
la finalizarea ciclului I în Antropologie studentul trebuie să:
Nivelul descriptorilor de la Dublin
1 Cunoaştere şi înţelegere generalizeze cunoştinţele din ştiinţele socio-umane;
A
2 Cunoaştere şi înţelegere sintetizeze teoriile interdisciplinare antropologice A
3 Cunoaştere şi înţelegere cunoască teoriile şi istoria antropologiei
 
A
4 Aplicarea gîndirii critice şi ştiinţifice analizeze antropologiile C
5 Aplicarea cunoştinţelor şi trecerea de la teorie la practică interpreteze teoriile antropologice contemporane; B
6 Aplicarea cunoştinţelor şi trecerea de la teorie la practică aplice metodologiile moderne de cercetare în domeniu;
 
B
7 Cunoaştere şi înţelegere  demonstreze  înţelegerea antropologiei sociale, ca fiind o disciplină preocupată de cercetarea comparativă a societăţilor umane contemporane;
 
A
8 Aplicarea cunoştinţelor şi trecerea de la teorie la practică aplice metode de analiză antropologică în activitatea profesională;
 
B
9 Aplicarea cunoştinţelor şi trecerea de la teorie la practică evidenţieze diversitatea concepţiilor despre lume şi a modelelor de comportament în diferite culturi.
 
B
10 Aplicarea cunoştinţelor şi trecerea de la teorie la practică recunoască contextul în care diverse organisme ale puterii acţionează asupra formelor sociale;
 
B
11 Aplicarea cunoştinţelor şi trecerea de la teorie la practică cerceteze stilurile lingvisitce, formele nonlingvistice de comunicare, tipurile de putere şi tendinţele sociale. B
12 Aplicarea cunoştinţelor şi trecerea de la teorie la practică elaboreze proiecte de cercetare în domeniul antropologiei; B
13 Aplicarea cunoştinţelor şi trecerea de la teorie la practică aplice teoriile studiate asupra unui sistem social; B
14 Aplicarea cunoştinţelor şi trecerea de la teorie la practică evalueze corect o situaţie socială în baza cunoştinţelor obţinute; B
15 A construi judecăţi informale analizeze şi evalueze date cantitative şi calitative utilizând metodologia proprie antropologiei C
16 Aplicarea cunoştinţelor şi trecerea de la teorie la practică demonstreze capacitatea să ia de decizii la nivele operaţionale şi tactice;
 
B
17 Aplicarea cunoştinţelor şi trecerea de la teorie la practică planifice o campanie de comunicare B
18 Abilităţi de comunicare demonstreze capacitatea de a adecva un mesaj concret grupului-ţintă; D
19 A învăţa să înveţi evalueze o situaţie etică din perspectiva antropologică
 
E
20 Abilităţi de comunicare comunice informaţii despre antropologie şi problemele contemporane ale ei atît specialiştilor cît şi non-specialiştilor D
 
Notă: la analiza tabelului se poate observa, că specificul la Ciclul I constă în formarea competenţelor de tip A şi B, din matricea descriptorilor de la Dublin.
 
3.1 Corelaţia „unitate de curs/finalităţi de studiu scontate” pentru Ciclul I Licenţă
 

Unitate de curs (modul) / Finalităţile de studiu Cod Nr credite ECTS  
 
1
 
 
2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
10
 
 
11
 
 
12
 
 
13
 
 
14
 
 
15
 
 
16
 
 
17
 
 
18
 
 
19
 
 
20
 
 
 
 
Istoria culturii şi civilizaţiei (toate perioadele istorice)
 
F 16 + +             +   +     +         +  
Antropologie (Introducere în antropologie, Antropologia rurală, Antropologia urbană, Antropobiologia, Antropologie economică, Antropologie structurală, Antropologie psihologică)
 
F 22   + + + +   +         +               +
Teorii şi procese sociale contemporane  Relaţii publice, Etnoistorie, Antropologia conflictelor şi violenţei)
 
S 19   +   + + +     + + + + + +   + + + +  
Discipline socio-umane şi generale (Logica, Filosofie )
 
G, U 30 +     +         +                   + +
Antropologie socială  Conflictologie, Minorităţi etnice şi naţionale,  Interferenţe culturale balcanice, Pragmatică discursivă)
 
S, M 19 + + +   +   + +   +   + + + + + + +   +
Metodologia cercetării antropologice (metode de analiză calitativă în ştiinţele sociale, Tehnici de anchetă în etnografie, Metode avansate în cercetările sociale)
 
S 13   +       +   +     + +     +     +    
Stagii de practică
 
  20           + +       + +         + +   +
 
Notă: din schema de mai sus, se poate observa că Domeniul Antropologie se axează pe formarea competenţelor în Antropologia socială. Astfel, cele două module esenţiale : Teorii şi procese sociale  contemporane şi Antropologie socio-culturală contribuie la formarea competenţelor specifice într-o măsură mai mare, datorită specificului domeniului. Stagiile de practică, vin să formeze pe lîngă competenţele generale sistemice şi competenţe specifice de comunicare şi de învăţare, deschizînd traseul pentru Ciclul II.
 
Master
 

Ratingul în funcţie de importanţă
Competenţe  cheie-generice
1. Cunoaşterea şi înţelegerea este fondată pe cunoştinţele obţinute la nivelul Licenţă în antropologie şi extinsă în dezvoltarea şi aplicarea ideilor în contextul cercetării
2. Competenţe de cercetare specifice domeniului
3. Abilităţi de autoinstruire în vederea realizării unui studiu original
4. Abilitatea de adaptare a realizărilor ştiinţifice din alte domenii la investigaţiile antropologice
5. Selectarea metodelor eficiente de luare a unei decizii profesionale
6. Utilizarea tehnologiilor contemporane în colaborarea profesională
7. Abilitatea de a lucra într-o echipă multidisciplinară de experţi în domeniul antropologiei
8. Deţine un standard de competenţe ce îi permite accesul la ciclul III
 
 

Ratingul
în funcţie de importanţă
Denumirea succintă a Competenţelor-cheie specifice
Descrierea competenţelor
 
la finalizarea ciclului II în Antropologie studentul trebuie să:
Nivelul descriptorilor de la Dublin
1 Abilităţi analitice şi predictive
argumenteze utilizarea unei anumite metodologii în studiul antropologic;
C
2 Abilităţi analitice şi predictive realizeze proiecte de cercetare ştiinţifică demonstrînd un înalt grad de autonomie;
 
C
3 Abilităţi analitice şi predictive interpreteze concepţiile antrpologilor în vederea realizării lucrărilor proprii.
 
C
4 Abilităţi analitice şi predictive stabilească priorităţile studiile interdisciplinare în cercetările ştiinţifice; C
5 Abilităţi de învăţare adapteze realizările ştiinţifice din alte domenii la investigaţiile antropologice E
6 Abilităţi de învăţare selecteze metodele eficiente de luare a unei decizii profesionale;
 
E
7

Despre Antropologie

Contacte

Departamentul Filosofie si Antropologie
e-mail: usm_filozofie@yahoo.com
tel: +373 22 57 75 97


Director Departament Filosofie si Antropologie
Saharneanu Eudochia, dr. hab., prof. univ.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Copyright © 2011 Made by Erhan Vera. All Right Reserved